Fast Forward Solutions Agency Sp z o.o., levert wervings- en adviesdiensten, voornamelijk in de IT-sector. Het is een groot genoegen u te ontmoeten op onze website. Wij stellen niet alleen alles in het werk om ervoor te zorgen dat onze diensten van de hoogste kwaliteit zijn, maar ook dat u zich veilig voelt. Wij beveiligen uw persoonlijke gegevens, die nodig zijn om deze dienst volledig te kunnen gebruiken, zo goed mogelijk. Hoe doen we dit? U kunt er alles over te weten komen in ons Privacybeleid, dat wij hebben opgesteld om volledige transparantie bij de verwerking van persoonsgegevens te garanderen.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

De beheerder van de persoonsgegevens van de website ffsolutions.nl (hierna de beheerder) is:

Fast Forward Solutions Sp z o.o.
472 Grunwaldzka Street, Gdańsk, Polen.
NIP: 5851477064
REGON: 366553882
KRS: 0000663380

 

Doeleinden en grondslag van de gegevensverwerking - Klanten en potentiële klanten

Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016. (Algemene verordening gegevensbescherming - hierna: "RODO").
Persoonsgegevens worden verwerkt voor contactdoeleinden, onder meer om een vraag te beantwoorden die is gesteld via het op de website beschikbare contactformulier, d.w.z. in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), van de RODO. Gegevens kunnen ook worden verwerkt wanneer dat nodig is om een contract te sluiten of uit te voeren en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op de beheerder rusten. Het bovenstaande wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder b) en c), van de RODO.
Het verstrekken van gegevens geschiedt op vrijwillige basis, en in contractuele betrekkingen is het een vereiste voor het sluiten en uitvoeren van het contract. Het niet verstrekken van gegevens in het contactformulier heeft tot gevolg dat geen antwoord op de gestelde vraag kan worden ontvangen.
Het is mogelijk bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens, te verzoeken om toegang, rectificatie, uitwissing, beperking van de verwerking en overdracht. Eenieder heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Doelstellingen en gronden voor gegevensverwerking - Kandidaten en potentiële kandidaten

Als wij uw informatie online vinden en menen dat u geïnteresseerd bent in of baat kunt hebben bij onze diensten, zullen wij uw informatie verzamelen en gebruiken om te beoordelen of wij u kunnen helpen en om contact met u op te nemen.

Wij zullen ook sommige van uw gegevens verzamelen voor zover u onze website gebruikt of klikt op links in door ons verstuurde e-mails.

De volgende rechtsgrondslagen zijn van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens:

 • Selectie van de kandidaat voor de functie en uitvoering van het aanwervingsproces -art. 6(1)(a) RODO
  Toestemming van de kandidaat Artikel 6(1)(f) RODO Gerechtvaardigd belang (aanwerving van een nieuwe werknemer)
 • Contact leggen met het oog op het aanbieden van een baan of samenwerking- artikel 6, lid 1, onder f) RODO Gerechtvaardigd belang (om een nieuwe werknemer of collega aan te werven)
 • Een baan of samenwerking aanbieden die overeenstemt met het beroepsprofiel en de voorkeuren (toekomstige aanwervingen)-art. 6(1)(a) RODO Toestemming voor toekomstige aanwerving
 • Verstrekking van contactgegevens aan onze zakenpartners die geïnteresseerd kunnen zijn in uw kandidatuur - Art. 6(1)(a) RODO. Toestemming om kandidatuur door te geven aan zakenpartners

Reikwijdte van de gegevens: Cliënten en kandidaten
Wij verkrijgen gegevens op een van de volgende manieren:

 • rechtstreeks van u, bijvoorbeeld op een brancheconferentie, een banenbeurs of via formulieren op onze website of Facebook
 • van bedrijfsportalen zoals LinkedIn, GoldenLine of Pracuj.pl;
 • op commando

De gegevens die wij verzamelen zijn voornamelijk: naam, achternaam, e-mail, telefoonnummer, gegevensbron, CV en sollicitatiebrief. Indien gerechtvaardigd, kunnen wij in het kader van onze samenwerking aanvullende gegevens verzamelen, afhankelijk van de behoeften van

Tijd voor gegevensopslag

Wij verzamelen en bewaren uw gegevens gedurende de periode die nodig is om de zaak op te helderen in verband met uw vraag via het contactformulier of totdat u bezwaar aantekent, en in contractuele relaties, voor de duur van het contract en, na de beëindiging ervan, voor de periode die voortvloeit uit de archiveringsvoorschriften en de verjaring van vorderingen en de belastingwetgeving.

Cookies

Cookiegegevens zijn IT-gegevens, met name tekstbestanden, die worden opgeslagen op het eindapparaat van een gebruiker van de website ffsolutions.nl:

 • het gebruik mogelijk te maken van diensten die op de website beschikbaar zijn (bv. authenticatie);
 • het mogelijk maken van het verzamelen van informatie over het gebruik van de website;
 • om uw gekozen instellingen te onthouden en uw interface te personaliseren;
 • om u reclamecontent aan te bieden die meer op uw interesses is afgestemd.

Wij willen u eraan herinneren dat u er altijd voor kunt kiezen cookies uit te schakelen. Niet alleen voor de website ffsolutions.co.uk, maar voor alle websites die u bezoekt, ongeacht welke browser u gebruikt. Informatie over hoe u dit moet doen, vindt u bij de uitgever van de software die u gebruikt. Door op de Website te blijven zonder de cookies te deactiveren, stemt u in met het verzamelen van cookies.

Van websites verzamelde gegevens

De website onthoudt de volgende informatie voor statistische, reclame- en marketingdoeleinden:

 • apparaat type,
 • besturingssysteem,
 • type webbrowser,
 • schermresolutie,
 • IP adres.

Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de website te optimaliseren en voor promotionele en commerciële doeleinden van het bedrijf.

Delen van persoonsgegevens

In specifieke situaties waarin de toepasselijke wetgeving vereist dat de beheerder de verzamelde gegevens aan de overheidsinstanties bekendmaakt, zal de beheerder deze gegevens bekendmaken. Met uitzondering van deze situaties zullen persoonsgegevens alleen worden bekendgemaakt in de mate, voor het doel en met de onderwerpen die in dit privacybeleid zijn vermeld.
Gegevens kunnen worden bekendgemaakt aan entiteiten met de hulp waarvan de Beheerder de bovengenoemde doeleinden vervult, met inbegrip van entiteiten die de IT-infrastructuur onderhouden. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde landen en internationale organisaties.
De beheerder neemt de nodige zorgvuldigheid in acht bij het selecteren en toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen om de bescherming van de verwerkte gegevens te waarborgen, met inbegrip van het beveiligen van de gegevens tegen openbaarmaking aan onbevoegden, alsmede tegen andere gevallen van openbaarmaking of verlies en tegen vernietiging of ongeoorloofde wijziging, alsmede tegen verwerking van de gegevens in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen. De beheerder oefent permanent toezicht uit op het proces van gegevensverwerking en beperkt de toegang tot de gegevens zoveel mogelijk, waarbij hij alleen passende machtigingen verleent wanneer dat noodzakelijk is.

Doorgifte van gegevens aan derde landen

Wij slaan sommige wervingsgegevens op in systemen die worden geleverd door andere bedrijven die buiten de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd. In dergelijke gevallen sluiten wij met dergelijke bedrijven altijd overeenkomsten van opdracht voor de verwerking van persoonsgegevens op basis van contractuele standaardclausules overeenkomstig de RODO.

Wij willen er zeker van zijn dat uw gegevens veilig worden opgeslagen en overgedragen. Daarom zullen wij gegevens doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte of EER (lidstaten van de Europese Unie plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) wanneer dit in overeenstemming is met de wetgeving inzake gegevensbescherming en de wijze van doorgifte een passende bescherming van uw gegevens biedt, bijvoorbeeld:

 • door middel van een overeenkomst inzake gegevensoverdracht met bijgewerkte modelcontractbepalingen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd voor de doorgifte van persoonsgegevens door voor de verwerking verantwoordelijken in de EER aan voor de verwerking verantwoordelijken en verwerkers in rechtsgebieden zonder passende wetgeving inzake gegevensbescherming; of
 • door zich te houden aan de overeenkomst tussen de EU en de VS inzake het privacyschild voor de doorgifte van persoonsgegevens van entiteiten in de EU naar entiteiten in de Verenigde Staten, of aan een gelijkwaardige overeenkomst voor andere rechtsgebieden, of
 • door uw gegevens door te geven aan een land waar de Europese Commissie via haar wetgeving een passend beschermingsniveau voor de gegevens in dat land heeft vastgesteld, en

Hoe kan ik toegang krijgen tot de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt, of deze corrigeren of intrekken?

Ook al beschikken wij reeds over uw persoonsgegevens, toch hebt u verschillende rechten met betrekking tot die gegevens. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen trachten uw verzoek zonder onnodige vertraging af te handelen, en in ieder geval in overeenstemming met de vereisten van de toepasselijke wetgeving. Wij zullen uw correspondentie zo nodig bewaren om uw eventuele problemen gemakkelijker op te kunnen lossen.

Recht van verzet: Indien wij uw gegevens gebruiken omdat wij dit noodzakelijk achten voor onze rechtmatige belangen, waarmee u het niet eens bent, hebt u het recht bezwaar aan te tekenen. Wij zullen binnen 30 dagen op uw verzoek reageren (hoewel wij in sommige gevallen het recht kunnen hebben deze termijn te verlengen). Wij zullen het in het algemeen alleen oneens met u zijn indien bepaalde beperkte voorwaarden van toepassing zijn.

Recht om toestemming in te trekken: Wanneer u eenmaal toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld, in sommige landen, voor het gebruik van cookies) of toestemming voor marketing aan u, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken.
Verzoeken van betrokkenen om toegang tot gegevens: Voor alle duidelijkheid: u hebt te allen tijde het recht ons te vragen welke informatie wij over u hebben, en u kunt ons verzoeken deze informatie te wijzigen, bij te werken of te wissen. Op dat moment kunnen wij aan uw verzoek voldoen, of daarnaast:
u vragen uw identiteit te verifiëren of aanvullende informatie over uw verzoek te verstrekken; en
uw verzoek weigeren indien de wet dit toestaat, met opgave van redenen voor onze beslissing.

Recht op wissen: In bepaalde situaties (bijvoorbeeld wanneer uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt) hebt u het recht te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens "wissen". Wij zullen binnen 30 dagen op uw verzoek reageren (hoewel wij in sommige gevallen het recht kunnen hebben deze periode te verlengen) en zullen het alleen met u oneens zijn indien bepaalde beperkte voorwaarden van toepassing zijn. Indien uw verzoek wordt ingewilligd, zullen wij uw gegevens wissen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U hebt het recht om, naar eigen goeddunken, uw gegevens van ons over te dragen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke. Wij zullen u daarbij helpen - hetzij door uw gegevens rechtstreeks voor u over te dragen, hetzij door u een kopie te bezorgen in een gangbaar, machinaal verwerkbaar formaat.
Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de plaatselijk bevoegde toezichthoudende autoriteit, waarover u hier meer te weten kunt komen.
Indien uw interesses of behoeften veranderen, kunt u zich uitschrijven voor sommige of alle marketinginhoud (bijvoorbeeld aankondigingsmails of FFS-nieuwsbrieven door ons een e-mail te sturen met als onderwerp of inhoud:STOP)

Herziening van het veiligheidsbeleid

Het portaal behoudt zich het recht voor het privacybeleid te wijzigen indien de toepasselijke wetgeving dit vereist, indien de technologische voorwaarden van de dienst wijzigen, of indien de wijziging een norm invoert die hoger is dan het wettelijk vereiste minimum.

 

Neem contact op met

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens kan worden gecontacteerd op het volgende e-mailadres: admin@ffsolutions.pl voor details.